เทคโนโลยี eca3g

 : eka three G

 • เครื่องมือการแปลงพลังงานรุ่นที่ 3
 • สิทธิบัตรแห่งอเมริกา: อุปกรณ์ต่อสายดินที่ไม่จำเป็นต้องฝังลงในดิน
 • การป้องกันไฟกระชากแบบครบวงจรด้วยฟังก์ชันสายดิน
 • การป้องกันไฟกระชากที่สมบูรณ์แบบครบวงจร สามารถป้องกันไฟกระชากแบบต่างๆ จากสายไฟ
  สายข้อมูล อุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างเหล็ก ชิ้นส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าโดยรอบเพื่อครอบคลุมไฟกระชากที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
 • 1 ตัว สามารถเชื่อมต่อจุดป้องกันไฟกระชากได้สูงสุด 20 จุด
 • สามารถตรวจจับไฟกระชาก การเปลี่ยนแปลงพลังงานกระชากที่เกิดขึ้น ทำให้เป็นกลาง
  และลดไฟกระชากทั้งหมดที่อาจเข้าสู่ระบบผ่านทางสายไฟ สายข้อมูล ชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้าจากภายนอก
  (เช่น ท่อส่งน้ำและท่อส่งก๊าซ โครงสร้างเหล็ก)
 • มีฟังก์ชั่นการแปลงพลังงานและการทำให้เป็นกลางในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากการกระชากให้เป็นอาร์ค ความร้อน การทำให้เป็นกลางแ ละลดไฟกระชาก
 • สร้างศักย์ไฟฟ้าเท่ากันสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด และชิ้นส่วนที่การนำไฟฟ้า เป็นต้น
  ที่ได้มีการปรับปรุงค่าความต้านทานของดินโดยอัตโนมัติ
 • ให้การป้องกันไฟกระชากแบบครบวงจรที่สามารถเชื้อมต่อกับจุดของสายดินได้มากถึง 20 จุด
ดิจิตอล