อุปกรณ์สายดินของระบบไฟฟ้าแบบดิจิตอลรุ่นที่ 3
สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีสายดิน

ฟังก์ชันหลักของ 

 • US Patent: อุปกรณ์ต่อสายดินที่ไม่จำเป็นต้องฝังลงในดิน
 • ฟังก์ชันที่หลากหลาย/ครอบคลุมสายดินหลายจุด + SPD + การป้องกันฟ้าผ่าแบบครบวงจร
 • การป้องกันไฟกระชากแบบครบวงจรสำหรับระบบอิเล็กทรอนิก ระบบสื่อสาร IT ระบบควบคุมอุปกรณ์
  ระบบกระจายเสียง ระบบเรดาร์ PLC ระบบการเฝ้าระวัง CCTV เป็นต้น
 • ลดการเกิดไฟกระชากจากสายไฟ สายการสื่อสาร สายดิน
 • ลดการเกิดไฟกระชากจากท่อส่งน้ำ ท่อส่งแก๊ส โครงสร้างที่เหนี่ยวนำ
 • ลดการเกิดไฟกระชากจากสายดิน/สายดินของระบบไฟฟ้า
  (GPR: Ground Potential Rise) ไฟกระชากรองที่ปล่อยจาก SPD ผ่านการแปลงพลังงาน
 • ทำหน้าที่ป้องกันสายดินของระบบไฟฟ้าและไฟกระชากพร้อมกัน
 • จัดทำระบบสายดินและระบบที่ทำให้ศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน
 • ระบบการตอบสนองต่อฟ้าผ่าหลายครั้ง (สิทธิบัตร) - ภาวะโลกร้อน
 • อุปกรณ์สายดินโดยไม่จำเป็นต้องฝังลงดิน - การติดตั้งและขนส่งที่ง่ายและรวดเร็ว
 • เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ยากในการต่อสายดิน เช่น หมู่เกาะ พื้นที่ขระขระ พื้นที่เนินเขาและพื้นที่สูง
 • การป้องกันไฟกระชากของระบบยานพาหนะเคลื่อนที่สำหรับยานพาหนะสื่อสารเคลื่อนที่ของกองทัพและรัฐบาล ยานพาหนะทดสอบ RF เป็นต้น

การป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าที่สมบูรณ์แบบครบวงจร

 • ที่มี

 • สายล่อฟ้าจำนวนมากและหลายชนิด
 • ความต้านทานของดินของสายดินต่ำมาก
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) จำนวนมาก
  (SPD แต่ละตัวมีลักษณะที่แตกต่างกัน และ SPD ต้องเชื่อมต่อเข้ากับสายดิน)
 • ไม่สามา

  รถป้องกันระบบ อุปกรณ์ที่หลากหลาย
 • จากไฟกระชากจากฟ้าผ่า
 • จากไฟกระชากจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำ
 • จากไฟกระชากย้อนกลับ
 • จากไฟกระชากผ่านทางโครงสร้างเหล้ก เส้นทางโครงสร้างการนำไฟฟ้าอื่นๆ
 • ลดไฟกระชากจากสายไฟ สายส่งข้อมูล
 • ลดการทำให้เกิดไฟกระชากผ่านโครงสร้างที่เป็นเหล็ก
 • สายดินสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัวที่มีศักย์ไฟฟ้าที่เท่ากันเพื่อป้องกันอุปกรณ์จากไฟกระชากทั้งหมด
 • ป้องกันจากไฟกระชากจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำ ไฟกระชากย้อนกลับ
 • สิทธิบัตรแห่งอเมริกา: eca3G ตัวมันเองเป็นสายดินของระบบไฟฟ้าที่ดี

 : eka three G

 • เครื่องมือการแปลงพลังงานรุ่นที่ 3
 • สิทธิบัตรแห่งอเมริกา: อุปกรณ์ต่อสายดินที่ไม่จำเป็นต้องฝังลงในดิน
 • การป้องกันไฟกระชากแบบครบวงจรด้วยฟังก์ชันสายดิน
 • การป้องกันไฟกระชากที่สมบูรณ์แบบครบวงจร สามารถป้องกันไฟกระชากแบบต่างๆ จากสายไฟ
  สายข้อมูล อุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างเหล็ก ชิ้นส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าโดยรอบเพื่อครอบคลุมไฟกระชากที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
 • 1 ตัว สามารถเชื่อมต่อจุดป้องกันไฟกระชากได้สูงสุด 20 จุด
 • สามารถตรวจจับไฟกระชาก การเปลี่ยนแปลงพลังงานกระชากที่เกิดขึ้น ทำให้เป็นกลาง
  และลดไฟกระชากทั้งหมดที่อาจเข้าสู่ระบบผ่านทางสายไฟ สายข้อมูล ชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้าจากภายนอก
  (เช่น ท่อส่งน้ำและท่อส่งก๊าซ โครงสร้างเหล็ก)
 • มีฟังก์ชั่นการแปลงพลังงานและการทำให้เป็นกลางในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากการกระชากให้เป็นอาร์ค ความร้อน การทำให้เป็นกลางแ ละลดไฟกระชาก
 • สร้างศักย์ไฟฟ้าเท่ากันสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด และชิ้นส่วนที่การนำไฟฟ้า เป็นต้น
  ที่ได้มีการปรับปรุงค่าความต้านทานของดินโดยอัตโนมัติ
 • ให้การป้องกันไฟกระชากแบบครบวงจรที่สามารถเชื้อมต่อกับจุดของสายดินได้มากถึง 20 จุด

ชิ้นส่วนของ 

ชิ้นส่วนภายในสำหรับ

 • eca3G
 • บล็อกภายนอก
 • บล็อกภายใน
 • หน่วยการตรวจจับ/ความปลอดภัย/
  ลดไฟกระชาก
 • โมดูล-การแปลงพลังงาน/
  ปล่อยไฟกระชาก/
  ทำให้เป็นกลาง
 • หน่วยการตอบสนองฟ้าผ่าแบบต่อเนื่อง
 • หน่วยการวิเคราะห์และควบคุมดิจิตอล

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ

 • ① อุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
  อุปกรณ์นี้เชื่อมต่อกับไฟฟ้าแบบสลับคู่ขนานและวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าและรูปคลื่นของไฟขาเข้า อุปกรณ์นี้จะเปิดใช้งานอุปกรณ์แปลงพลังงานเมื่อตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟมีความผิดปกติ (เช่น กระแสไฟกระชากจากฟ้าผ่า เป็นต้น )
 • ② อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
  อุปกรณ์นี้จะช่วยลดการเกิดไฟกระชากและสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์แปลงความร้อน อุปกรณ์ทำให้เป็นกลาง และอุปกรณ์ปล่อยกระแสไฟกระชาก เพื่อป้องกันไฟกระชากและป้องกันสัญญาณรบกวนจากการถ่ายถอดไปยังระบบป้องกัน
 • ③ อุปกรณ์ปล่อยไฟกระชาก
  อุปกรณ์นี้จะปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากไฟกระชากอันเนื่องมาจากฟ้าผ่าโดยการเกิดอาร์คทางไฟฟ้าที่ไม่ได้ถูกลดกำลังลงจากอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก โดยแปลงกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปล่อยพลังงาน และลดพลังงานไฟฟ้า และสัญญาณไฟฟ้าที่อาจทำให้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคเสียหายได้
 • ④ อุปกรณ์ทำให้เป็นกลาง
  อุปกรณ์นี้เป็นทำให้อิเล็กตรอนขั้วบวกหรืออิเล็กตรอนขั้วลบของกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่ผิดปกติจากไฟกระชากจากฟ้าผ่าเป็นกลาง โดยไม่ผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ลดไฟกระชากจากฟ้าผ่าและเสียงรบกวนได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้ลักษณะทางกายภาพของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนร่วมกัน
 • ⑤ อุปกรณ์แปลงพลังงาน
  อุปกรณ์นี้แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสแรงดันสูงจากไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า ที่ไม่ผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากให้เป็นพลังงานความร้อนที่มีความเร็วในการแปลง (ไมโครวินาที) ช่วยลดลักษณะทางไฟฟ้าของกระแสแรงดันสูงจากไฟกระชากจากฟ้าผ่าได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ตัวเร่งในการแปลงความร้อนและหน่วยการแปลงพลังงานสูง
 • ⑥ อุปกรณ์ตัวนำไฟฟ้าสายดิน (MGB)
  อุปกรณ์นี้ให้การเชื่อมต่อตัวนำไฟฟ้าสายดินเพื่อป้องกันระบบเพื่อให้สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ผิดปกติให้ไปเป็นพลังงานความร้อน พลังงานอาร์คที่ปล่อยและทำให้อิเล็กตรอนเป็นกลางด้วยอุปกรณ์แปลงพลังงาน (อุปกรณ์ปล่อยพลังงาน อุปกรณ์ทำให้เป็นกลาง หน่วยเปลี่ยนพลังงานความร้อน) กระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติมาจากการต่อสายดิน สายไฟภายนอก สายส่งข้อมูล เป็นต้น ไม่ได้มาจากสายไฟ

แผนผังฟังก์ชันใน

ดิจิตอล